IT terimleri sözlüğü

İş hayatında sıkça kullandığımız IT terimleriyle ilgili ITIL tarafından yürütülen bir terim ve tanımlar sözlüğü projesi mevcut. Projenin Türkçe kısmı için, ülkemizin önde gelen firmalarının katılımıyla yürütülen ve 1.0 versiyon numarası ile aşağıdaki linkte yayınlanan güzel bir çıktı bulunuyor. 128 sayfalık bu dokümanda, her IT terimi için detaylı açıklamalar yazılmış.

https://www.axelos.com/Corporate/media/Files/Glossaries/ITIL_2011_Glossary_TR-v1-0.pdf

Dokümanda geçen kısaltmaları, ihtiyaç olduğunda kolayca ulaşabilmek için açıklamalarıyla birlikte burada paylaşıyorum.

Kısaltma İngilizce karşılık Türkçe karşılık
ACD automatic call distribution otomatik çağrı dağıtımı
AM availability management kullanılabilirlik yönetimi
AMIS availability management information system kullanılabilirlik yönetimi bilgi sistemi
ASP application service provider uygulama hizmet sağlayıcı
AST agreed service time anlaşılmış hizmet zamanı
BCM business continuity management iş süreklilik yönetimi
BCP business continuity plan iş süreklilik planı
BIA business impact analysis iş etki analizi
BMP Best Management Practice En İyi Yönetim Pratiği
BRM business relationship manager iş ilişki yöneticisi
BSI British Standards Institution İngiliz Standartları Enstitüsü
CAB change advisory board değişiklik danışma kurulu
CAPEX capital expenditure yatırım harcaması
CCM component capacity management bileşen kapasite yönetimi
CFIA component failure impact analysis bileşen arıza etki analizi
CI configuration item konfigürasyon birimi
CMDB configuration management database konfigürasyon yönetim veritabanı
CMIS capacity management information system kapasite yönetimi bilgi sistemi
CMM capability maturity model kabiliyet olgunluk modeli
CMMI Capability Maturity Model Integration Entegre Kabiliyet Olgunluk Modeli
CMS configuration management system konfigürasyon yönetim sistemi
COBIT Control OBjectives for Information and related Technology Bilgi ve İlgili Teknolojiler İçin Kontrol Amaçları
COTS commercial off the shelf ticari kullanıma hazır
CSF critical success factor kritik başarı faktörü
ISMS information security management system bilgi güvenliği yönetim sistemi
ISO International Organization for Standardization Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu
ISP internet service provider Internet hizmet sağlayıcı
IT information technology bilgi teknolojileri
ITSCM IT service continuity management BT hizmet süreklilik yönetimi
ITSM IT service management BT hizmet yönetimi
itSMF IT Service Management Forum BT Hizmet Yönetimi Forumu
IVR interactive voice response etkileşimli sesli yanıt sistemi
KEDB known error database bilinen hata veritabanı
KPI key performance indicator anahtar performans göstergesi
LOS line of service hizmet hattı
MIS management information system yönetim bilgi sistemi
M_o_R Management of Risk Riskin Yönetimi
MTBF mean time between failures arızalar arası ortalama süre
MTBSI mean time between service incidents hizmet vakaları arası ortalama süre
MTRS mean time to restore service hizmet geri yüklemeye kadar ortalama süre
MTTR mean time to repair onarıma kadar ortalama süre
NPV net present value net bugünkü değer
OLA operational level agreement operasyonel hizmet anlaşması
OPEX operational expenditure operasyonel harcama
PBA pattern of business activity iş aktivite örüntüsü
PDCA Plan-Do-Check-Act Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al
PFS prerequisite for success başarı için önkoşul
PIR post-implementation review uygulama sonrası gözden geçirme
PMBOK Project Management Body of Knowledge Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu
PMI Project Management Institute Proje Yönetim Enstitüsü
PMO project management office proje yönetim ofisi
PRINCE2 PRojects IN Controlled Environments Kontrollü Ortamlardaki Projeler
PSO projected service outage planlı hizmet kesintisi
QA quality assurance kalite güvencesi
QMS quality management system kalite yönetim sistemi
RACI responsible, accountable, consulted and informed sorumlu, yükümlü, danışılan ve bilgilendirilen
RCA root cause analysis kök neden analizi
RFC request for change değişiklik için istem
ROA return on assets varlıkların geri dönüşü
ROI return on investment yatırımın geri dönüşü
RPO recovery point objective kurtarma noktası hedefi
RTO recovery time objective kurtarma zamanı hedefi
SAC service acceptance criteria hizmet kabul kriteri
SACM service asset and configuration management hizmet varlık ve konfigürasyon yönetimi
SAM software asset management yazılım varlık yönetimi
SCM service capacity management hizmet kapasite yönetimi
SCMIS supplier and contract management information system tedarikçi ve kontrat bilgi sistemi
SDP service design package hizmet tasarım paketi
SFA service failure analysis hizmet arıza analizi
SIP service improvement plan hizmet iyileştirme planı
SKMS service knowledge management system hizmet bilgi yönetim sistemi
SLA service level agreement hizmet seviye anlaşması
SLM service level management hizmet seviye yönetimi
SLP service level package hizmet seviye paketi
SLR service level requirement hizmet seviye gereksinimi
SMART specific, measurable, achievable, relevant and time-bound belirli, ölçülebilir, başarılabilir, amaca uygun ve zamana bağlı
TOR terms of reference şartname
TQM total quality management toplam kalite yönetimi
UC underpinning contract destekleyici kontrat
UP user profile kullanıcı profili
VBF vital business function yaşamsal iş fonksiyonu
VOI value on investment yatırım değeri
WIP work in progress yapılmakta olan iş